กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ (2561)
Division of Health Economics and Health Security
เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก 
Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรม 
<พฤศจิกายน 2563>
(Hidden) เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ 
ลิงค์ที่น่าสนใจ 
ค้นหา
Free Counter
Free Counter
(Hidden) Untitled 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ประจำเดือน ตุลาคม 2561

29 ตุลาคม 2561  ตัวอย่างระบบแจ้งเงินโอนและคงค้าง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ของ สปสช. update  <<Dowload>>
24 ตุลาคม 2561  การจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2562 <<Dowload>> สิ่งที่ส่งมาด้วย <<Dowload>>
19 ตุลาคม 2561   แนวทางการปรับปรุงบัญชีปี 2561 <<Dowload>>
18 ตุลาคม 2561   เลื่อนกำหนดส่งปิดงวดบัญชีปีงบประมาณ 2561 <<Dowload>>
17 ตุลาคม 2561  กำหนดการส่งข้อมูลรายงานการเงินสิ้นงวดบัญชีประจำปีงบประมาณ 2561  <<Download>>  หนังสือที่อ้างถึง  <<Download>>
11 ตุลาคม 2561 กำหนดระยะเวลาปิดงวดบัญชีปีงบประมาณ 2561และกำหนดส่งงบการเงิน ปีงบประมาณ 2562  <<Dowload>>
11 ตุลาคม 2561 งบทดลอง ปีงบประมาณ 2562 <<Download>> update ณ วันที่ 11/10/61
8 ตุลาคม 2561 งบทดลอง ปีงบประมาณ 2562 <Dowload>  update ณ วันที่ 8/10/61
8 ตุลาคม 2561  ผังบัญชีภาคสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 <<Dowload>> update ณ วันที่ 8/10/61
4 ตุลาคม 2561  update งบทดลอง ปีงบประมาณ 2562 <Download>
2 ตุลาคม 2561 ผังบัญชีภาคสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 <<Dowload>>
                         งบทดลอง ปีงบประมาณ 2562 <Dowload>
2 ตุลาคม 2561 ระบบการส่งแผนทางการเงิน http://planfin.cfo.in.th/login.php   
                          Excel WorkSheet (PLANFIN) ปี 2562  Update 3/9/2561   <Dowload>   
                          กำหนด Timeline Planfin ปี 2562 Update 11/10/2561 <Dowload>

ประจำเดือน สิงหาคม 2561

27 สิงหาคม 2561 สรุปรายงานผลการประเมิน FAI ไตรมาส 3/2561 <<Dowload>>
8 สิงหาคม 2561 ข้อมูลวิกฤตทางการเงินระดับ 7 ไตรมาส 3/2561 <<Dowload>>
8 สิงหาคม 2561 สรุปผลการประเมิน 7 Plus ไตรมาส 3/2561 <<Dowload>>
8 สิงหาคม 2561 อัตราส่วนทางการเงิน 7 Plus ไตรมาส 3/2561 <<Dowload>>
7 สิงหาคม 2561 สรุปผลการประเมินการเปรียบเทียบแผนการประมาณการและผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3/2561 <<Dowload>>
3 สิงหาคม 2561 สรุปผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการ Quick Method ไตรมาส 3/2561 <<Dowload>>
3 สิงหาคม 2561 สรุปผลการประเมินสัดส่วนของต้นทุนบริการต่อรายได้ค่ารักษาพยาบาล ไตรมาส 3/2561 <<Dowload>>

ประจำเดือนมิถุนายน 2561

25 มิถุนายน 2561 อัตราส่วนทางการเงิน 7 Plus ไตรมาส2/2561 <<Dowload>>
25 มิถุนายน 2561 สรุปผลการประเมิน 7 Plus ไตรมาส2/2561 ปรับปรุงครั้งที่ 3 <<Dowload>>
14 มิถุนาย 2561 คู่มือบัญชีหน่วยบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข <<Dowload>>
11 มิถุนายน 2561 ผลการประเมินการเปรียบเทียบแผนการประมาณการและผลการดำเนินงาน ไตรมาส2/2561 <<Dowload>>    
สรุปผลการประเมินสัดส่วนต้นทุนวัสดุต่อรายได้ ไตรมาส2/2561 <<Dowload>>
 5 มิถุนายน 2561 สรุปผลการประเมิน 7 Plus ไตรมาส2/2561 (ปรับกลุ่ม) <<Dowload>>
มิถุนายน 2561  สรุปผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการ Quick Method ไตรมาส2/2561 (ปรับปรุง) <<Dowload>>
 4 มิถุนายน  2561 เครื่องมือปรับงบทดลองที่ส่งให้เป็น บช.๑๑ โดยท่าน นพ.สุกิจ ฯ  <<Click>>

ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

28 พฤษภาคม 2561 ผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการ Quick method ไตรมาส 2 ปี2561 <<Dowload>>
25 พฤษภาคม 2561 ผลการประเมินวิกฤตทางการเงิน 7 plus ไตรมาส 2 ปี 2561 <<Dowload>> ค่าเฉลี่ย 7 Plus <<Dowload>>
24 พฤษภาคม 2561 ข้อมูลวิกฤตทางการเงินระดับ 7 ไตรมาส 2 ปี2561 <<Dowload>>
7 พฤษภาคม 2561 ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการส่งการปรับแผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2561
                                 <<Dowload>> หนังสืออ้างถึง <<Dowload>>
ประจำเดือนเมษายน 2561
26 เมษายน 2561  ทบทวนคู่มือบัญชี สำหรับหน่วยบริการ  <<Dowload>>
26 เมษายน 2561 ตัวอย่างการคืนเงินสปสช. เป็นดอกเบี้ยธนาคาร <<Dowload>>
11 เมษายน 2561   ตารางการจัดสรรเงินกองทุน IP ตามผลงาน   <<Dowload>>
11 เมษายน 2561   การบริหารจัดการกรณีบริการเฉพาะ <<Dowload>>
5 เมษายน 2561 แนวทางการปรับแผนทางการเงินกลางปี PlanFin61 <<Download>> รอบครึ่งปีหลัง <<Download>> work sheet <<Download>>ประจำเดือนมีนาคม 2561

23 มีนาคม  2561  การปรับแผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2561 <<Dowload>>
19 มีนาคม 2561  ขอเชิญเข้ารับการอบรม โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังปี 2561   
          โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังปี 2561 <<Dowload>> 

รุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 2 - 4 เมษายน 2561  
กำหนดการอบรม          <<Dowload>>


กลุ่มเป้าหมาย     ผู้รับผิดชอบดูแลระบบบัญชีระดับจังหวัด(สสจ.)<<Dowload>>

                             ผู้เริ่มปฏิบัติงานใหม่ด้านบัญชี (รพศ./รพท./รพช.)    <<Dowload>>

                             แบบฟอร์มใบจองห้องพัก รุ่นที่ 1<<Dowload>>

รายชื่อเข้ารับการอบรม           <<Dowload>>รุ่นที่2 ระหว่างวันที่ 23 - 24 เมษายน 2561

กำหนดการรุ่นที่ 2               <<Dowload>>


กลุ่มเป้าหมาย     โรงพยาบาลศูนย์,โรงพยาบาลทั่วไป (คนเดิมที่ปฏิบัติงานด้านบัญชี)<<Dowload>>

                             แบบฟอร์มใบจองห้องพัก รุ่นที่ 2<<Dowload>>

รายชื่อเข้ารับการอบรม                  <<Dowload>>

แบบตอบรับลงทะเบียนรุ่นที่ 2 <<ลงทะเบียน>> 

                           

19 มีนาคม 2561      สรุปรายงานผลการประเมิน FAI ไตรมาส 1 ปี 2561 <<Dowload>>

                                 
                                 สรุปรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพทางการเงิน 7 Plus <<Dowload>> 
                                 หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพทางการเงิน 7 Plus <<Dowload>>    
                                 อัตราส่วนสําหรับการประเมิน 7 Plus  ปี 2561 ไตรมาส 1 <<Dowload>>
 

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

21 กุมภาพันธ์ 2561  ผลการประเมินสัดส่วนของต้นทุนบริการ  ไตรมาส 1/2561 <<Dowload>>
14 กุมภาพันธ์ 2561  ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ7 (RiskScoring)  
                                  ไตรมาส 1/2561  ณ วันที่  20 มกราคม 2561    <<DownloaD>>
13 กุมภาพันธ์ 2561  แจ้ง นพ.สสจ. ส่งผลประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง FAI ไตรมาส 1/2561 จากปกติเป็น 15 กุมภาพันธ์ เลื่อนส่งภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

  *** ขณะนี้ระบบเปิดให้ประเมินผล FAI ไตสมาส1/2560 ได้ตามปกติแล้วค่ะ***

9 กุมภาพันธ์ 2561 ผลการประเมิน Quick Method ไตรมาส 1/2561 <<Dowload>>

ประจำเดือนมกราคม 2561

31 มกราคม 2561  การประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง FAI ปี 2561 <<Dowload>>สิ่งที่ส่งมาด้วย <<Dowload>>
12 มกราคม 2561 เกณฑ์การประเมิน FAI 2561 <<Dowload>> แบบบันทึกผลการประเมินระดับความสำเร็จการบริหารการเงินการคลัง  FAI 2561 <<Dowload>>  คู่มือการตรวจสอบบัญชี <<Dowload>> คู่มือตรวจสอบบัญชี Excel  <<Dowload>>
                               
8 มกราคม 2561  ผลการประเมินแผนทางการเงิน ปี 2561<<Download>>

ประจำเดือนธันวาคม 2560

19 ธันวาคม 2560  สรุปการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ประจำปี 2561 <<Download>>ความครบถ้วนของแผนทางการเงิน (Planfin) <<Download>> การวิเคราะห์แผนทางการเงิน 8 แบบ  <<Download>>
14 ธันวาคม 2560  แนวทางการบันทึกบัญชีการรับโอนเงิน UC ปี 2561 <<Download>>
7 ธันวาคม 2560  แจ้ง นพ.สสจ. ส่งผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง FAI ไตรมาส 4/2560 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560
4 ธันวาคม 2560 ตารางสรุปประมาณการปรับภาพรวม <<Download>>
1 ธันวาคม 2560 ผลการประเมิน Quick Method ไตรมาส 4/2560 <<Download>> การคำนวณ <<Download>>

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

28 พฤศจิกายน  รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 2 <<Download>> ขอให้ตรวจสอบ คำนำหน้า, ชื่อ, นามสกุล และที่อยู่ในการออกใบเสร็จให้ถูกต้อง

ประกาศ  รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโปรแกรม GL รุ่นที่ 1  ขอให้ตรวจสอบคำนำหน้า, ชื่อ, นามสกุล และที่อยู่ในการออกใบเสร็จให้ถูกต้อง หากไม่ถูกต้องกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ เนื่องจากผู้ดำเนินการจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ <รายชื่อ>
24 พฤศจิกายน 2560   รายการ mapping GL&GF  <Download>
เอกสารนำเสนอการอบรม โปรแกรม GL อ.สุกิจ พึ่งเกศสุนทร     นำเสนอที่ 1     เอกสารที่ 2    นำเสนอที่ 3

ตัดสิทธิ์ รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนแต่ไม่ได้ชำระเงิน <<Download>>

ประกาศ  งดการเปลี่ยนรุ่น เปลี่ยนชื่อ เนื่องจากจะต้องมีการตรวจสอบรายชื่อให้โรงแรม  หากตรวจสอบแล้ว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ผิดกรุณาแจ้งมาที่ higmoph@gmail.com โดยแจ้งรายละเอียดรุ่นและลำดับมาด้วย ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

20 พฤศจิกายน 2560 update รายชื่อผู้เข้าอบรม โปรแกรม GL2561  รุ่น 1   รุ่น 2 เต็มแล้วค่ะ
                             ใบแจ้งการชำระเงิน รุ่น 1    รุ่น 2  โดยชำระเงินวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เท่านั้น

*** กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่น 2 *** <<Download>>
แบบฟอร์มจองห้องพัก  รุ่นที่ 1 <<Download>> รุ่นที่ 2 <<Download>> 
โอนเงินที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทยเท่านั้นไม่สามารถโอนผ่านเน็ตแบงค์ได้
กรุณาส่งใบโอนเงินไปยังกลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีบริหาร กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ทาง E-mail : higmoph@gmail.com  
      

ประกาศ   เนื่องจากจำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมโปรแกรม GL รุ่น 1 จำนวน 300 คนเต็มแล้ว และมีผู้เข้ารับการอบรมอีกในรุ่น 2 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการคุยกับผู้บริหาร จะเปิดให้ส่งแบบตอบรับเพื่อตรวจสอบจำนวน ขอความกรุณารายชื่อต้องได้รับการยืนยันจากกองเศรษฐกิจฯ ก่อนแล้วค่อยดำเนินการจองตั๋วเครื่องบินและที่พัก ระบบจะเปิดให้ส่งแบบตอบรับอีกครั้งวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560***  ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

17 พฤศจิกายน 2560     กำหนดการส่งข้อมูลการเงินของหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 <<Download>>
17 พฤศจิกายน 2560     ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการอบรมโปรแกรม GL2561 <<Download>>
17 พฤศจิกายน 2560   กำลังดำเนินการปรับปรุงรายงานการวิเคราะห์และ รายงานการตรวจสอบคะแนน ถ้าดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ
 17 พฤศจิกายน 2560    เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ <<Download>> โครงการอบรมฯ <<Download>> กำหนดการอบรม <<Download>> แบบตอบรับเข้าอบรม <<คลิก>> ใบแจ้งการชำระเงิน <<คลิก>> แบบฟอร์มใบจองห้องพัก รุ่น 1<<Download>>
                         *** ขณะนี้รุ่น 1 เต็มแล้วนะคะระบบปิดแล้วไม่สามารถลงทะเบียนได้***
หมายเหตุ : 
1.รายละเอียดค่าใช้จ่ายของผู้เข้าอบรม ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2560 จำนวนเงิน 1,300 บาท/ท่าน (ชำระเงินให้กับกองบริหารการคลัง โดยผ่าน ธนาคารกรุงไทย) รายละเอียดดังนี้
   - เป็นค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ x 550                            เป็นเงิน    1,100 บาท
   - เป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อ x 50 บาท          เป็นเงิน       200 บาท
                                                                                  รวมเป็นเงิน 1,300 บาท
โดยชำระเงินวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
2.ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายเดินทางเบิกจากต้นสังกัด โดยค่าเช่าที่พักชำระเงินกับทางโรงแรม (โปรดอย่าลืมส่งใบจองห้องพักไปยังโรงแรม)
3.กรุณาส่งใบโอนเงินไปยังกลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีบริหาร กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
 หมายเลขโทรสาร 0 2590 1567 หรือ ทาง E-mail : higmoph@gmail.com
4.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีบริหาร 0 2590 1575 หรือ 0 2590 1797 


ข้อมูลน่าสนใจ 
ภาพกิจกรรม 


 

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
88/20 ถ.ติวานนท์  ต.ตลาดขวัญ  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2590 1575  , โทรสาร 0 2590 1567

E-mail :  higmoph@gmail.com
 
free statistics